Completed Projects

ردیف عنوان پروژه کارفرما تعداد سال عقد قرارداد مدت زمان انجام پروژه وضعیت پروژه
1 Otis Accuator شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 10 ست 1391 3 ماه خاتمه یافته
2 Radar Stand مرکز مهندسی شهید رودکی 1 ست 1391 15 روز خاتمه یافته
3 Upper Flow Tubeing شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 10 ست 1390 6 ماه خاتمه یافته
4 Lock Mandrel شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 2 ست 1391 3 ماه خاتمه یافته
5 Down Hole Completion String (9*5/8”) شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 2 ست 1387 یک سال خاتمه یافته
6 طراحی و ساخت آب شیرین کن مربوط به شناورها صنایع دریایی شهید تمجیدی یک ست 1386 6 ماه خاتمه یافته
7 طراحی و ساخت حوضچه به آب اندازی شناورها صنایع دریایی شهید تمجیدی یک ست 1386 یک سال خاتمه یافته