پروژه های جاری

ردیف

عنوان پروژه

کارفرما

تعداد

سال عقد قرارداد

مدت زمان انجام پروژه

وضعیت پروژه

۱

Down Hole Completion string 5000psi

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۵۰ست

۱۳۹۵

۲۳ ماه

جاری

۲

Down Hole Completion string 10.000psi

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۲ ست

۱۳۹۵

۲۲ ماه

جاری

۳

Down Hole Completion string 5000psi

شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب

۲۰ ست

۱۳۹۶

۳ ماه

جاری

۴

Down Hole Completion string 5000psi

شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب

۴۵ ست

۱۳۹۴

۲۰ ماه

جاری

۵

Down Hole Completion string 5000psi

شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب

۴۰ ست

۱۳۹۴

۱۲ ماه

جاری