پروژه های خاتمه یافته

ردیف

عنوان پروژه

کارفرما

تعداد

سال عقد قرارداد

مدت زمان انجام پروژه

وضعیت پروژه

۱

Down Hole Completion String 5000psi

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۲ ست

۱۳۸۷

۱۲ ماه

خاتمه یافته

۲

Down Hole Completion String 5000psi

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۷۵ ست

۱۳۸۹

۴۶ ماه

خاتمه یافته

۳

wireline acc.

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۱۵ ست

۱۳۸۹

۲۳ ماه

خاتمه یافته

۴

wireline acc.

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۵ ست

۱۳۹۱

۱۵ ماه

خاتمه یافته

۵

Down Hole Completion String 5000psi

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۳ ست

۱۳۹۱

۱۲ ماه

خاتمه یافته

۶

Down Hole Completion String 5000psi

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۱۰ ست

۱۳۹۲

۱۶ ماه

خاتمه یافته

۷

wireline acc.

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۵ ست

۱۳۹۳

۹ ماه

خاتمه یافته